70 teleurstelling citaten en gezegden (2023)

  • Facebook1620
  • Twitter
  • Pinterest503

volgens het woordenboek is teleurstelling een emotie die wordt gevoeld wanneer een verwachting niet ontmoet.

naarmate we opgroeien, ervaren we dit allemaal in een of andere vorm. Cijfers die niet goed genoeg zijn, de promotie die niet kwam, de teleurstellingen van de liefde zijn allemaal voorbeelden van deze dagelijkse teleurstellingen die ons uit de baan halen.

echter, we moeten boven hen stijgen om ons evenwicht te herwinnen. Hier zijn enkele citaten over teleurstelling die zal kalmeren en inspireren.

beloftes worden elke dag verbroken, en je zou vergevingsgezind moeten zijn, vooral voor jezelf.

hoe meer je je wentelt in teleurstelling, hoe verder je verwijderd bent van de weg naar succes.

wanneer iemand je teleurstelt, kan er niets anders gedaan worden dan het te accepteren.

wanneer je geen verwachtingen hebt, zul je nooit teleurstellingen hebben.

gesponsorde Links

Het is het lot van alle vrouwen om teleurstelling van haar man te voelen.

pas op voor teleurstelling, want in deze toestand kruipt depressie van achteren.

laat een persoon niet wachten op een beslissing, eeuwig wachten is een wreder lot dan teleurgesteld worden.

teleurstelling verdient de voorkeur boven in spanning gehouden te worden, want het is het begin van genezing.

citaten over het verliezen van een geliefde

u kunt niet teleurgesteld worden door iets dat niet bestaat.

begrijpen is de sleutel tot het overwinnen van teleurstelling.

Er is geen haast om succes te verwerven. Wees niet teleurgesteld dat je je potentieel nog niet hebt bereikt.

men lijdt aan teleurstelling, dat wil zeggen, zoals elke pijn, kan worden genezen.

Breakup Quotes

een keer kan geen echte teleurstelling voelen tot het einde, en zelfs dan is het slechts een ander begin.teleurstelling heeft geen plaats in een hart vol dankbaarheid.

teleurstelling is een ziekte die begint met malaise in het hart en zich uitbreidt naar de mensen om hen heen.

teleurgesteld worden is als Blut worden. Je investeerde zo veel in iets en eindigt met niets voor je problemen.

Het is hoe je omgaat met je teleurstellingen die je definiëren als een persoon. Als je na de val opstaat of gewoon in de nederlaag ligt.

spijt is een bedgenoot van teleurstelling en is een dodelijke combinatie.

net als een dodelijke wond, zal het overwinnen van een teleurstelling je alleen maar sterker maken.

alles wat je doet in het leven brengt je hoger, dat is de reden waarom een teleurstelling van het hebben van minder dan het beste pijn doet als een val.

soms, wanneer iets waar je van droomde niet gebeurt, is een zucht van opluchting op zijn plaats in plaats van teleurstelling.

60 citaten over liefde

kinderen zullen altijd een teleurstelling zijn voor ouders die zelfs nooit tevreden zijn met zichzelf.

teleurstelling is een klein teken dat je naar een boosaardig pad leidt.

alleen de angst voor teleurstelling zal iemand ervan weerhouden om hun doelen na te komen.teleurstelling is een onheilspellende wolk van zelftwijfel en angst die tot elke prijs doorbroken moet worden.

geef niet om de verwachtingen van anderen op jezelf want hun teleurstelling zal oneerlijk op je wegen.

citaten over Geef nooit op en blijf sterk

wanneer je jezelf aan de wereld presenteert, toon altijd vertrouwen. Mensen zijn meer opgewonden met het vooruitzicht van iets merkwaardigs dan worden uitgeschakeld door een voorspelde teleurstelling.

teleurstelling is een drijfzand van onwerkelijkheid dat niet wegzinkt totdat je erin gezogen bent.

Het maakt niet uit hoeveel verliefd je bent, uiteindelijk ben je teleurgesteld door een gevlamde affaire of totdat de dood je scheidt.

We kunnen teleurgesteld zijn in de wereld, maar het doet ons geen goed als de wereld zal draaien ondanks dat we niet bewegen.

gesponsorde Links

regeringen zijn een teleurstelling voor de revolutionairen.

wanneer je zo hard werkt en zo weinig terugkrijgt, is een zielendrukkende teleurstelling die op de plank moet worden gelegd om het leven verder te laten gaan.

ouders moeten kinderen leren omgaan met teleurstelling en stress. Ik denk dat de wereld beter af is vol met disfunctionele gelukkige mensen dan degenen die disruptief worden.

soms houden we te veel van onze kinderen dat we proberen hen te beschermen tegen alle pijn in het woord, inclusief teleurstelling. Dit is vaak een teleurstelling op zich.elke dag is een strijd waarin we niet bezwijken onder de afbrokkelende teleurstellingen die het leven ons heeft gegeven.

we begrijpen het niet wanneer we voor het eerst teleurstelling voelen, maar na verloop van tijd zal het een ongewenste metgezel worden die met ons door het leven loopt.

citaten die je hoop geven – Citaten Over Hoop

wanneer hoop plotseling sterft, laat het een litteken achter en een kloppende pijn van teleurstelling.

doe je best en bereik de sterren. Maar probeer niet te bereiken zonder uit te rekken of je zou teleurgesteld zijn.als een mens niet leest, bereidt hij zich voor op een leven vol schokkende realiteiten en teleurstellingen.

We hopen op vandaag, maar lijden morgen teleurstelling.

Als u de hele tijd het onverwachte verwacht, zal niets u teleurstellen.teleurstelling is een vreselijk gevoel waar je ingewanden zo verdraaid zijn dat geen enkel medicijn maar tijd het kan genezen.teleurstelling en liefde zijn partners voor iemand die niet verliefd kan worden zonder het uiteindelijke gevoel van teleurstelling.

Hoe ga je om met teleurstelling? Hoe ga je om met een monster dat een hamer vasthoudt en je glazen hart aan stukken slaat?

teleurstelling duidt vaak op een overgang naar verandering of een stagnatie in het niets.een perfect leven is verwachtingen hebben zonder de teleurstelling.

I Het is mogelijk om het verleden te vergeten dat u zo teleurgesteld heeft dat uw hart in een miljoen stukjes was gebroken? Ik denk het niet.teleurstellingen zijn dagelijkse snijwonden die moeten worden verzorgd of anders zal de dood komen door overvloedig bloeden van de ziel.het leven is vol pijn en plezier en tussen beide, teleurstelling en extase.

een echte vriend zal luisteren naar je teleurstellingen, zeg maar, ik zei het toch, en je helpen een back-up te maken.het is ons lot in het leven om teleurgesteld te zijn. De menselijke geest is zo groot en vol verbeelding dat het echte leven nooit aan zijn verwachtingen zal voldoen.

u moet, omwille van uw geestelijke gezondheid, teleurstelling overstijgen.

teleurstelling is een etterende geïnfecteerde ziekte die de vreugde uit je ziel haalt en de glimlach uit je hart.teleurstelling is een mooie droefheid, een passend einde aan een tragisch verhaal van verwachtingen.

We lopen met de wens om te vervullen wat geschreven staat in ons lot met de pieken en waarschuwingen van teleurstelling en spijt die eronder op de loer liggen.

teleurstelling is een trol die je door het huis volgt, dingen die je op orde hebt gebracht, dingen die je nodig hebt verplaatst, en over het algemeen het leven verstoort. De beste manier om van dit ongedierte af te komen is om het onder ogen te zien en te zeggen dat het weg moet gaan voordat het zich vermenigvuldigt.

aan het einde van een liefdesrelatie of een baan, test hoe diep je teleurstelling is en wees vrolijk. Want als het diep is, betekent het dat je er volledig in hebt geïnvesteerd, en als het ondiep is, kun je gemakkelijk verder gaan.

hoop en verwachtingen zijn verschillende namen voor het eerste deel van het pad naar teleurstelling.

stop nooit met bouwen naar je dromen. Mocht er een teleurstelling langs de weg, gebruik ze voor een stevigere basis.

huwelijken die eindigen in teleurstelling gebeuren wanneer elkaars verwachtingen niet op tafel worden gelegd.

kinderen zijn vaak teleurgesteld over hun lot in het leven en lijden onder het onrecht in het leven wanneer ze niet vroegen om geboren te worden.

als je een klap van teleurstelling krijgt, neem dan de tijd om je wonden te helen. Men kan doorgaan, zeker, maar zonder de kracht die nodig is om te slagen.

opgroeien is een teleurstelling, om er het beste van te maken is volwassenheid.lachen is een remedie tegen de bittere teleurstellingen in het leven. Als je verdrietig bent, zoek dan naar lachen om de pijn te verzachten.

schoonheid kan teleurstelling veroorzaken want als er geen substantie onder zit, wordt het beeld niets anders dan een leeg beeld.

begroet teleurstelling met opgewektheid. Er gaat niets boven een veer in je stap om de lelijke somberheid te verdrijven.

wees niet teleurgesteld met één fout. Het zijn lessen om te leren en iets om uit te groeien.

geloof anderen niet als ze zeggen dat ze van je houden. Als je de acties niet met je eigen ogen ziet, zul je teleurstelling ervaren.

vrienden die je vertellen dat je niet een teleurstelling kunt zijn en weg moeten worden gehouden omdat ze geen vrienden zijn, maar twijfels in menselijke vorm.

twijfel in uw werk kan leiden tot teleurstelling. Wees zelfverzekerd ondanks alles.

als je doel alleen discovery is, nooit committen. Dit is een weg die tot teleurstelling zou leiden.een cynicus is iemand die zijn dromen verbrijzeld heeft door de realiteit van teleurstelling.

je kunt jezelf niet echt teleurstellen. Je kunt domme dingen doen die je tot slechte gevolgen kunnen leiden, maar weten dat je bent wie je bent, kan de pijn verlichten.

het kiezen van een pad om te volgen en verdwalen is een veelvoorkomende gebeurtenis voor mensen. Wees niet teleurgesteld met je menselijke zwakheid

Het is de angst om teleurstellingen te veroorzaken die ertoe leidt. Dat is de ironie van het leven.

je kunt het leven haten en er klaar mee zijn, maar het is een onderliggende angst voor teleurstelling die ervoor zorgt dat je dit doet. Zoek naar het licht in je ziel om je te bevrijden uit deze gevangenis.

we voelen ons tegelijkertijd opgelucht en teleurgesteld als iemand door onze façade kijkt en ons recht zet.

wij zijn onze eigen beeldhouwers. We beitelen weg om ons levenswerk te creëren, maar gaan in teleurstelling zitten als een deel dat ik niet goed heb gedaan. Vergeet niet dat het een werk in uitvoering is, er is nog veel te doen.

Het is een geschenk wanneer iemand uw teleurstelling deelt. Vaak is het loutere luisteren van iemands ellende genoeg om het te verdrijven.

Je stelt jezelf teleur als je je voorstelt dat de wereld aan je voeten ligt.

het gevoel dat we er recht op hebben, zorgt er vaak voor dat we ons teleurgesteld voelen over onze toekomst. Maar waarom zouden we niet, toen ons een betere aarde werd beloofd?

zoek iemand die je niet wil teleurstellen. Bij iemand zijn die genoeg geeft om je terug te sms ‘ en, wat er ook gebeurt, want als je bij de eerste blijft, eindig je bitter en met iemand die je niet verdient.

te veel hebben creëert een echo van teleurstelling omringd door mooie dingen die zinloos zijn.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated: 01/14/2023

Views: 6497

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.